Đề thi và đáp án môn Lý THPT quốc gia 2021 chi tiết

Môn Vật Lý là 1 trong 3 môn thi khối Khoa học tự nhiên tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 này. Với tổng thời gian thì là 50 phút bắt đầu từ 7 giờ 35 phút sáng ngày 8/7/2021. Vậy đáp án môn Lý thi THPT 2021 như thế nào? Đề thi phân loại ra sao, hãy cùng Dichvudidong.vn tìm hiểu ngay tại bài viết dưới đây!

Tin tức liên quan:

Đáp án môn Lý thi tốt nghiêp THPT 2021

Đáp án tất cả mã đề thi môn Lý thi THPT quốc gia 2021

Đáp án đề thi môn Lý thi THPT quốc gia 2021 tất cả mã đề

Bấm F5 liên tục để cập nhật đề thi và đáp án mới nhất

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 201

1. D2. A3. C4. B5. C6. D7. B8. B9. B10. C
11. C12. C13. D14. D15. B16. B17. A18.C19. A20. C
21. B22. D23. C24. A25. A26. A27. B28. A29. D30. D
31. A32. D33.D34. A35. B36. A37.  A38. C39. C40. C

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 202

1. D2. C3. A4. B5. B6. C7. B8. C9. C10. B
11. A12. B13. B14. C15. C16. D17. D18. A19. D20. D
21. B22. C23. D24. C25. A26. B27. A28. D29. A30. A
31. D32. B33. A34.  D35. D36. A37.  C38. D39. A40. B

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 203

1. B2. B3. C4. A5. C6. A7. D8. A9. D10. D
11. A12. B13. B14. C15. C16. C17. B18. C19. A20. C
21. D22. D23. A24. D25. B26. A27. A28. B29. A30. B
31. C32. D33. D34. D35. B36. C37. D38. B39. D40.  C

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 204

1. A2. A3. D4. D5. C6. C7. A8. D9. A10. D
11. C12. B13. C14. C15. C16. B17. C18. B19. B20. A
21. C22. A23. A24. C25. A26. D27. A28. B29. C30. B
31. B32. D33. B34. C35. D36. D37. A38. B39.  D40.  D

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 205

1. B2. A3. B4. C5.C6. C7. B8. B9.C10. D
11. A12. A13. B14. D15. A16. D17. C18.C19.D20.B
21. D22. A23. C24. C25. D26. A27. A28. D29. D30. C
31. A32. D33. B34. C35. B36. A37. C38. B39.  D40.

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 206

1. C2. D3. D4. C5. A6. C7.B8. D9.A10.C
11. A12. B13. B14. C15. C16. D17. D18. B19. A20.D
21. D22. B23. D24. A25. D26. A27. B28. A29. B30.C
31. C32.  B33.  A34.   C35.  A36.B37.C38.  A39. B40.B

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 207

1. B2.D3. D4. D5. A6. A7. A8. D9. A10. D
11. C12. B13. C14. A15. B16. C17. D18.C19. B20. D
21. A22. A23. D24. B25. B26. C27. A28. C29. C30. B
31. B32. A33.  C34. A35. C36.  A37. C38. A39. B40. C

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 208

1. D2. A3. D4. C5. A6. D7. B8. A9. C10. C
11. C12.B13. D14. C15. C16.B17. B18. D19.B20. D
21. C22. B23. A24. B25. D26. D27. B28. A29. D30.A
31. D32. A33.  D34.  A35.  D36.  B37.B38.  C39. A40. A

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 209

1.A2. D3. B4. C5. B6. A7.A8. D9. C10. D
11. B12. D13. D14.D15. C16. B17. A18. B19. C20. B
21. D22. D23. A24. B25. B26. D27. D28. D29. A30. A
31. B32.A33. D34. D35. B36. A37. D38. A39.C40. B

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 210

1. A2. C3. A4. C5. D6. D7. B8. D9. B10. A
11. D12. B13. D14. A15. D16. D17. B18. C19. D20. C
21. A22. B23. C24. B25. C26. B27. C28. D29. C30. A
31. A32. C33. D34. B35. A36. C37. C38. B39. A40. A

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 211

1. B2. C3. C4. D5. C6. A7. A8. D9. C10. C
11. B12. C13. C14. D15. A16. B17. D18. C19. B20. D
21. B22. C23. A24. D25. C26. A27. D28. D29. B30. D
31. D32. A33. A34. D35. B36. B37. D38. B39. B40. A

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 212

1. D2. B3. B4. D5. D6. B7. A8. A9. D10. D
11. A12. C13. A14. C15. D16. A17. D18. C19. C20. B
21. B22. D23. A24. A25. C26. A27. C28. B29. A30. A
31. D32. C33. B34. B35. B36. C37. D38. C39. B40. B

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 213

1. C2. A3. B4. D5. A6. B7. B8. A9. A10. B
11. D12. C13.D14.A15. D16. A17. C18. A19. D20. A
21. C22. B23. C24. A25. D26. B27. B28. B29. C30. D
31. C32. D33.D34. B35. B36. A37. C38. C39. D40. A

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 214

1. C2. C3. A4. D5. C6. B7. C8. B9. C10. D
11. B12. C13. A14. C15. C16. D17. B18. A19.B20. A
21. B22. C23. D24. C25. B26. A27. A28. A29. B30. C
31. B32. C33. A34. C35. B36. A37. C38. B39. A40. A

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 215

1. B2. D3. D4. C5. B6. C7. D8. A9. B10.C
11. C12. C13. B14. A15. C16. A17. A18. C19. D20. D
21. A22. A23. B24. B25. B26. C27. C28. D29. B30. C
31. B32. B33. A34. B35. D36. D37. B38. A39. D40. D

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 216

1. D2. C3. B4.B5. C6. C7. A8. A9. A10. C
11. B12.D13. B14. D15. B16. B17.B18. A19. A20. D
21. D22. A23. D24. D25. B26. D27. B28. A29. A30. A
31. B32. A33. B34. D35. B36. B37. B38. A39. D40. D

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 217

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. A8. A9. A10. B
11. C12. C13. B14. D15.D16. D17. A18. B19. D20. A
21. A22. B23. B24. B25.C26. A27. C28.D29. D30. B
31. D32.  C33. B34.  B35.  A36.D37.  C38.  B39. D40.  B

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 218

1. C2. A3. C4. A5. D6. B7. D8. D9. A10. A
11. B12. D13. D14. C15. B16. C17. C18. A19. B20. D
21. C22. C23. C24. B25. B26. D27. D28. D29. A30. A
31. B32. A33. B34. B35. A36. A37.  C38. B39. A40. C

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 219

1. A2. D3. B4. A5. A6. D7. D8. A9. A10. C
11. B12. B13. C14. A15. A16. A17. B18. D19. C20. A
21. C22. C23. C24. A25. A26. D27. D28. C29. D30. A
31. D32. D33. C34. A35. D36. D37. D38. C39. C40. A

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 220

1. D2. B3. D4. C5. B6. D7. B8. B9. D10. C
11. D12. A13. D14. A15. C16. D17. C18. C19. A20. D
21. A22. C23.C24. A25. D26. D27. C28. A29. A30. C
31. C32. A33. D34. A35. A36. A37.  C38. D39. D40. A

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 221

1. B2. A3. C4. C5. D6. C7. D8. D9. D10. C
11. A12. A13. A14. D15. C16. B17. C18. D19. C20. C
21. B22. C23. B24. D25. B26. B27. B28. C29. D30. C
31. B32. C33. B34. B35. D36. D37. D38. C39. B40. B

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 222

1. B2. A3. B4. B5. A6. C7. C8. A9. D10. B
11. C12. D13. D14. D15. A16. D17. C18. C19. C20. A
21. D22. A23. B24.C25. A26. B27. B28. C29. C30. B
31. A32. A33. C34. D35. D36. D37. C38. D39. A40. A

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 223

1. B2. A3. A4. D5. C6. B7. A8. B9. A10. D
11. D12. D13. B14. B15. B16. C17. C18. D19. C20. B
21. D22. C23. D24. D25. C26. D27. D28. B29. C30. B
31. B32. C33. C34. B35. C36. D37. C38. B39. B40. D

Đáp án môn Lý THPT 2021 – Mã đề 224

1. A2. D3. B4. B5. C6. B7. A8. D9. A10. A
11. B12. A13. C14. C15. A16. B17. C18. B19. D20. A
21. D22. B23. A24. A25. C26. B27. B28. A29. C30. C
31. C32. A33.  C34. C35. A36. B37. B38. A39. C40. C

» Đừng quên: Đăng ký 3G mạng Viettel/ Đăng ký mạng 3G VinaPhone để cập nhật tốc độ nhanh vượt trội

Tham khảo cấu trúc đề thi môn Vật Lý THPT quốc gia 2021

đề thi môn Vật Lý THPT quốc gia 2021

Cấu trúc đề thi môn Vật Lý THPT quốc gia 2021

» Xem thêm: Cách đăng ký gói TS70K Viettel có ngay 15GB data sài cả tháng chỉ với 70K

Trên đây là chi tiết đáp án môn Lý THPT quốc gia 2021 chính xác 100%, các thí sinh nhanh chóng cập nhật để dự đoán được điểm số mình đã đạt được là bao nhiêu nhé!

error: Content is protected !!