Xem đáp án môn Lý thi THPT quốc gia 2022 nhanh nhất

Môn Vật Lý là 1 trong 3 môn thi khối Khoa học tự nhiên tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 này. Với tổng thời gian thì là 50 phút bắt đầu từ 7 giờ 35 phút sáng ngày 8/7/2022. Vậy đáp án môn Lý thi THPT 2022 như thế nào? Đề thi phân loại ra sao, hãy cùng Dichvudidong.vn tìm hiểu ngay tại bài viết dưới đây!

Tin tức liên quan:

Đáp án thi THPT Quốc Gia 2022 môn Lý

Đáp án đề thi môn Lý thi THPT quốc gia 2022 full mã đề

Đáp án đề thi môn Lý thi THPT quốc gia 2022 tất cả mã đề

Bấm F5 liên tục để cập nhật đề thi và đáp án mới nhất

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 201

1.B2.C3.D4.D5.C6.D7.C8.A9.A10.B
11.D12.B13.C14.D15.A16.B17.C18.A19.D20.A
21.22.23.24.B25.B26.A27.D28.D29.A30.B
31.A32.D33.B34.C35.A36.C37.B38.C39.C40.A

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 202

1.B2.A3.A4.A5.C6.C7.B8.D9.B10.C
11.B12.D13.B14.D15.D16.C17.B18.B19.A20.A
21.C22.B23.C24.C25.A26.A27.D28.B29.C30.D
31.D32.B33.D34.A35.C36.C37.C38.B39.C40.D

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 203

1.D2.D3.C4.A5.C6.D7.B8.B9.C10.C
11.A12.C13.A14.D15.B16.C17.B18.A19.D20.D
21.C22.B23.C24.C25.B26.C27.B28.C29.B30.D
31.D32.C33.B34.D35.D36.C37.D38.B39.D40.B

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 204

1.A2.C3.C4.A5.C6.A7.C8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.D15.A16.C17.A18.C19.D20.D
21.D22.B23.A24.B25.C26.D27.D28.C29.B30.B
31.A32.D33.C34.A35.B36.C37.A38.C39.D40.A

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 205

1.C2.B3.C4.B5.B6.A7.C8.A9.A10.D
11.D12.A13.B14.A15.B16.D17.D18.B19.B20.A
21.B22.A23.D24.B25.A26.C27.C28.A29.D30.B
31.D32.D33.A34.D35.B36.D37.D38.B39.C40.C

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 206

1.C2.B3.D4.A5.A6.C7.C8.A9.B10.B
11.A12.D13.B14.A15.D16.D17.C18.B19.A20.D
21.A22.A23.B24.B25.D26.A27.B28.B29.B30.D
31.D32.B33.D34.D35.D36.A37.B38.A39.A40.D

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 207

1.C2.D3.A4.D5.D6.B7.B8.A9.A10.C
11.B12.B13.B14.A15.C16.D17.A18.D19.B20.A
21.B22.B23.D24.C25.D26.B27.B28.D29.B30.A
31.A32.C33.D34.C35.A36.D37.C38.D39.A40.B

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 208

1.D2.B3.A4.D5.B6.A7.D8.C9.B10.C
11.A12.C13.B14.C15.C16.A17.B18.A19.D20.A
21.D22.A23.C24.A25.C26.D27.C28.B29.A30.D
31.C32.D33.D34.C35.B36.B37.A38.D39.C40.A

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 209

1.D2.D3.A4.C5.A6.D7.C8.D9.C10.A
11.B12.C13.C14.B15.A16.B17.B18.B19.D20.B
21.C22.D23.C24.D25.B26.C27.B28.D29.B30.D
31.C32.B33.C34.C35.D36.B37.D38.B39.C40.D

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 210

1.A2.D3.B4.B5.B6.A7.A8.A9.D10.C
11.B12.D13.C14.A15.C16.C17.A18.C19.D20.C
21.D22.B23.B24.C25.D26.27.28.29.30.
31.B32.D33.D34.B35.A36.A37.B38.A39.D40.C

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 211

1.B2.A3.C4.D5.B6.C7.D8.A9.A10.B
11.D12.B13.B14.B15.A16.A17.A18.C19.B20.A
21.D22.D23.C24.A25.A26.D27.C28.D29.B30.D
31.D32.A33.D34.C35.C36.C37.D38.A39.C40.C

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 212

1.D2.A3.A4.D5.B6.B7.C8.D9.A10.D
11.B12.A13.B14.B15.C16.B17.C18.C19.C20.A
21.C22.B23.A24.A25.A26.B27.B28.B29.C30.C
31.B32.A33.A34.C35.B36.A37.A38.C39.B40.C

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 213

1.D2.B3.D4.A5.D6.C7.B8.C9.A10.A
11.B12.C13.D14.D15.A16.B17.A18.D19.C20.C
21.B22.C23.C24.D25.C26.D27.B28.D29.C30.B
31.C32.C33.A34.B35.D36.A37.B38.A39.D40.B

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 214

1.C2.C3.A4.C5.A6.D7.D8.B9.C10.D
11.B12.B13.A14.D15.B16.C17.A18.D19.C20.B
21.A22.C23.B24.B25.C26.D27.B28.D29.C30.A
31.D32.A33.B34.D35.B36.B37.A38.D39.D40.B

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 215

1.D2.A3.A4.D5.A6.C7.D8.D9.C10.C
11.C12.A13.B14.C15.D16.A17.D18.A19.D20.C
21.D22.D23.A24.A25.C26.C27.A28.D29.D30.C
31.C32.B33.B34.A35.C36.C37.A38.B39.D40.D

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 216

1.A2.D3.B4.A5.C6.D7.B8.B9.A10.B
11.D12.B13.B14.D15.A16.D17.C18.C19.A20.C
21.D22.B23.B24.B25.C26.C27.A28.A29.D30.D
31.B32.C33.C34.C35.A36.C37.C38.D39.D40.A

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 217

1.A2.B3.B4.A5.D6.C7.A8.A9.D10.B
11.B12.D13.B14.B15.D16.A17.B18.C19.C20.B
21.C22.A23.C24.C25.D26.B27.C28.C29.A30.D
31.A32.D33.C34.D35.C36.D37.D38.A39.B40.C

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 218

1.C2.A3.C4.B5.A6.A7.A8.C9.D10.C
11.A12.B13.D14.A15.D16.A17.A18.D19.A20.B
21.D22.D23.D24.B25.B26.D27.A28.A29.B30.D
31.A32.D33.B34.D35.B36.B37.D38.B39.A40.B

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 219

1.C2.C3.D4.A5.C6.B7.C8.B9.D10.B
11.D12.B13.B14.A15.A16.D17.C18.A19.A20.C
21.C22.B23.D24.B25.D26.B27.B28.A29.A30.B
31.C32.D33.D34.C35.D36.D37.C38.D39.A40.A

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 220

1.B2.A3.C4.A5.B6.D7.A8.A9.C10.C
11.D12.B13.B14.D15.B16.C17.B18.D19.C20.D
21.B22.C23.D24.D25.A26.C27.C28.A29.C30.A
31.B32.A33.D34.A35.B36.D37.A38.D39.A40.B

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 221

1.C2.A3.C4.B5.C6.B7.A8.D9.C10.B
11.C12.D13.B14.A15.C16.C17.D18.A19.C20.A
21.D22.A23.A24.D25.D26.D27.C28.A29.C30.D
31.D32.C33.A34.C35.A36.A37.A38.D39.D40.C

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 222

1.D2.B3.D4.C5.B6.A7.B8.D9.A10.C
11.A12.A13.A14.D15.D16.B17.D18.C19.D20.C
21.C22.B23.D24.B25.D26.A27.C28.C29.B30.A
31.C32.D33.A34.C35.A36.A37.C38.B39.A40.C

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 223

1.B2.A3.C4.D5.C6.A7.C8.A9.C10.B
11.B12.C13.B14.A15.A16.B17.D18.B19.B20.D
21.B22.A23.A24.C25.A26.D27.D28.D29.A30.B
31.C32.D33.A34.C35.D36.37.38.39.40.

Đáp án môn Lý THPT 2022 – Mã đề 224

1. C2.A3.A4.B5.C6.C7.B8.B9.D10.C
11.A12.C13.D14.A15.C16.C17.B18.D19.D20.B
21.B22.A23.C24.C25.A26.A27.B28.A29.A30.B
31.B32.B33.B34.C35.B36.C37.A38.B39.A40.C

» Đừng quên: Đăng ký 3G mạng Viettel/ Đăng ký mạng 3G VinaPhone để cập nhật tốc độ nhanh vượt trội

Tham khảo đề thi môn Vật Lý THPT quốc gia 2022 chính thức

Đề thi môn lý chính thức 2022

Đề thi môn lý chính thức 2022

Đề thi môn lý chính thức 2022

Đề thi môn lý chính thức 2022

Tham khảo cấu trúc đề thi môn Vật Lý THPT quốc gia 2022

đề thi môn Vật Lý THPT quốc gia 2022

Cấu trúc đề thi môn Vật Lý THPT quốc gia 2022

» Xem thêm: Cách đăng ký gói BIG120 Vinaphone có ngay 60GB data sài cả tháng 

Trên đây là chi tiết đáp án môn Lý THPT quốc gia 2022 chính xác 100%, các thí sinh nhanh chóng cập nhật để dự đoán được điểm số mình đã đạt được là bao nhiêu nhé!

Hỗ trợ và dịch vụ
error: Content is protected !!