Đáp án môn GDCD THPT quốc gia 2022 FULL mã đề

Môn Giáo dục công dân là môn thi cuối cùng của khối thi Khoa học xã học tại kỳ thi THPT quốc gia 2022 này, sau môn thi này tiếp tục tất cả sẽ cùng thi môn chung cuối cùng là môn Tiếng Anh. Thời gian thi của môn GDCD là 50 phút sáng ngày 8/7/2022 vào lúc 09 giờ 30 phút.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Giáo dục công dân cũng bao gồm 40 câu trắc nghiệm phân hóa thành các cấp độ. Cùng Dichvudidong.vn thông tin chi tiết về đáp án môn GDCD thi THPT 2022 chuẩn nhất, mời các thí sinh tham khảo.

Tin tức liên quan:

Đáp án moob GDCD thi THPT quốc gia 2022

Đã có: Đáp án đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2022

Đáp án đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2022 chính xác 100%

Bấm F5 liên tục để cập nhật đề thi và đáp án mới nhất

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 301

81.D82.A83.D84.B85.C86.A87.C88.C89.D90.A
91.B92.D93.D94.A95.B96.B97.B98.C99.A100.A
101.C102.D103.A104.A105.C106.B107.D108.D109.B110.C
111.B112.C113.D114.C115.A116.D117.D118.B119.B120.C

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 302

81.C82.C83.A84.A85.B86.D87.A88.D89.D90.C
91.A92.C93.C94.A95.D96.B97.B98.D99.D100.C
101.C102.D103.B104.D105.A106.A107.B108.C109.C110.B
111.C112.A113.D114.D115.C116.C117.A118.B119.D120.B

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 303

81. B82. A83. D84. B85. A86. D87. D88. D89. A90. A
91. C92. B93. D94. D95. D96. C97. B98. D99. D100. B
101. C102. C103. C104. D105. B106. B107. B108. C109. C110. C
111. D112. C113. D114. B115. C116. C117. C118. C119. B120. B

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 304

81.D82.A83.A84.B85.C86.C87.C88.D89.A90.D
91.D92.C93.A94.A95.B96.A97.C98.D99.B100.A
101.C102.B103.D104.C105.B106.A107.B108.A109.C110.D
111.B112.C113.B114.C115.B116.A117.B118.A119.D120.A

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 305

81.B82.D83.B84.D85.C86.D87.C88.A89.B90.C
91.C92.D93.C94. A95. C96.A97.C98.C99.A100.D
101.D102.A103.A104.A105.D106.A107.D108.C109. C110.B
111.D112.A113.A114.C115.A116.C117.A118.D119.A120.B

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 306

81.A82.C83.C84.B85.D86.D87.B88.C89.C90.D
91.B92.D93.D94.A95.A96.B97.D98.A99.B100.A
101.D102.D103.A104.A105.A106.B107.D108.B109.B110.B
111.A112.B113.A114.A115.B116.B117.C118.D119.D120.D

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 307

81.A82.B83.A84.A85.D86.A87.C88.B89.C90.B
91.C92.B93.A94.B95.C96.C97.A98.D99.B100.C
101.A102.A103.B104.C105.A106.A107.B108.C109.D110.C
111.B112.C113.D114.D115.D116.B117.C118.A119.B120.C

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 308

81. C82.C83.B84.D85.C86.B87.A88.C89.D90.A
91.A92.C93.D94.C95.C96.D97.A98.B99.B100.A
101.D102.A103.D104.A105.A106.B107.B108.A109.B110.B
111.D112.A113.D114.B115.A116.B117.B118.A119.D120.A

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 309

81. D82.C83.D84.C85.B86.C87.C88.A89.C90.D
91.A92.B93.B94.B95.A96.B97.D98.C99.D100.A
101.B102.D103.D104.C105.B106.C107.C108.B109.D110.D
111.D112.C113.D114.A115.D116.B117.B118.B119.C120.B

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 310

81.C82.D83.D84.A85.D86.B87.D88.A89.C90.D
91.C92.D93.B94.B95.A96.A97.A98.D99.A100.A
101.C102.A103.D104.B105.C106.C107.C108.B109.C110.B
111.B112.D113.B114.C115.C116.A117.B118.C119.B120.A

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 311

81.D82.C83.A84.C85.A86.C87.A88.C89.C90.B
91.C92.C93.D94.B95.B96.D97.D98.B99.D100.A
101.C102.A103.A104.B105.A106.B107.D108.A109.A110.B
111.D112.B113.C114.A115.D116.B117.B118.D119.D120.D

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 312

81. D82.D83.C84.A85.D86.B87.C88.D89.D90. B
91. C92. C93. A94.B95.D96.B97.A98.A99.C100.A
101.C102.A103.A104.C105.C106.A107.C108.C109.D110.C
111.C112.D113.D114.A115.A116.C117.D118.C119.A120.D

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 313

81.C82.B83.B84.D85.C86.D87.C88.A89.A90.D
91.C92.D93.A94.D95.C96.A97.A98.D99.A100.C
101.C102.A103.B104.B105.D106.C107.C108.A109.B110.D
111.A112.C113.B114.B115.B116.C117.A118.B119.B120.A

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 314

81.D82.D83.A84.B85.C86.A87.B88.D89.D90.D
91.C92.A93.B94.D95.B96.B97.A98.B99.D100.C
101.D102.B103.D104.A105.C106.B107.A108.C109.A110.B
111.B112.C113.D114.C115.B116.C117.B118.C119.C120.D

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 315

81. A82.D83. C84.B85.A86.B87.A88.A89.B90.B
91.A92.B93.A94.C95.C96.B97.C98.D99.D100.A
101.D102.A103.B104.D105.B106.A107.B108.A109.D110.A
111.D112.D113.A114.B115.B116.D117.A118.D119.C120.D

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 316

81. D82.B83.C84.D85.A86.A87.C88.B89.A90.A
91.C92.A93.C94.B95.D96.B97.D98.B99.A100.D
101.C102.A103.D104.C105.C106.C107.B108.D109.D110.B
111.D112.C113.A114.B115.D116.A117.B118.C119.D120.B

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 317

81.A82.B83.D84.D85.C86.B87.B88.A89.D90.C
91.A92.B93.B94.A95.C96.B97.B98.A99.A100.B
101.A102.C103.C104.A105.C106.C107.A108.B109.D110.C
111.A112.D113.C114.C115.C116.A117.D118.B119.D120.B

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 318

81. A82. B83. C84.A85.D86.B87.D88.C89.D90.A
91.A92.B93.A94.D95.C96.C97.B98.B99.B100.A
101.B102.A103.D104.A105.D106.A107.D108.B109.D110.A
111.D112.B113.D114.B115.A116.B117.A118.A119.D120.A

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 319

81.D82.C83.C84.A85.C86.C87.D88.C89.A90.C
91.B92.A93.C94.C95.A96.B97.A98.D99.B100.B
101.D102.B103.B104.C105.D106.B107.C108.D109.B110.D
111.D112.C113.B114.D115.B116.D117.D118.A119.D120.B

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 320

81.C82.B83.C84.C85.B86.A87.D88.B89.B90.C
91.B92.A93.B94.D95.B96.D97.D98.D99.B100.B
101.D102.C103.C104.B105.D106.D107.A108.C109.D110.A
111.C112.A113.A114.C115.A116.A117.C118.A119.D120.D

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 321

81.C82.A83.D84.C85.D86.D87.B88.C89.D90.A
91.D92.B93.B94.A95.D96.C97.C98.B99.C100.B
101.A102.D103.D104.C105.D106.C107.B108.C109.B110.A
111.C112.B113.A114.C115.B116.A117.D118.A119.B120.A

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 322

1.D82.A83.A84.C85.D86.D87.C88.A89.C90.C
91.C92.B93.C94.D95.B96.D97.B98.D99.A100.C
101.C102.B103.B104.C105.A106.D107.A108.C109.C110.D
111.B112.A113.A114.D115.B116.A117.C118.B119.A120.B

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 323

81.B82.D83.C84.B85.D86.A87.C88.D89.B90.A
91.C92.A93.B94.D95.A96.C97.B98.D99.A100.D
101.D102.C103.C104.C105.B106.B107.A108.B109.A110.D
111.B112.D113.B114.D115.A116.A117.A118.C119.A120.D

Đáp án môn GDCD THPT 2022 – Mã đề 324

1.C82.A83.B84.C85.D86.D87.B88.C89.C90.D
91.B92.C93.B94.A95.B96.B97.A98.C99.B100.B
101.C102.B103.A104.A105.C106.A107.A108.B109.A110.C
111.A112.A113.B114.D115.C116.B117.A118.D119.A120.C

Lưu ý: Nên lựa chọn đăng ký gói cước 3G Vinaphone/ MobiFone hoặc Viettel để quá trình tra cứu kết quả không bị gián đoạn

» Bạn có quan tâm: Cách đăng ký gói MAX79V VinaPhone + DATA giá 79K

Cấu trúc đề thi môn Giáo dục công dân THPT quốc gia 2022

cấu trúc đề thi môn GDCD năm 2022 thi THPT quốc gia

Cấu trúc đề thi môn Giáo dục công dân THPT quốc gia 2022

» Bạn có quan tâm: Cách đăng ký 3G Viettel rẻ nhất 2022 tặng đến 120GB data

Trên đây là chi tiết đề thi và đáp án môn công dân THPT 2022 tất cả mã đề chuẩn và chính xác nhất. Chúc các thí sinh có được kết quả như mong đợi.

Hỗ trợ và dịch vụ
error: Content is protected !!