Đáp án môn Sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 chi tiết

Như thông tin đã biết, kỳ thi THPT quốc gia 2022 không như năm 2021 là chỉ có 1 đợt do tình hình dịch covid đã không còn làm ảnh hưởng nữa, nên môn Sinh sẽ được tổ chức thi vào sáng ngày 8/7/2022, thời gian làm bài 50 phút bắt đầu từ 9h35p.

Với lượng kiến thức lớn của chương trình Sinh học bậc THPT, 40 câu hỏi trong đề thi sẽ chỉ tập trung vào 9 chuyên đề trọng tâm thuộc kiến thức lớp 11 và lớp 12.Cùng Dichvudidong.vn cập nhật ngay đề thi và đáp án môn Sinh THPT quốc gia 2022 ngay tại bài viết dưới đây, mọi người đừng bỏ lỡ nhé!

Tin tức liên quan:

Đáp án môn sinh thi THPT quốc gia năm 2022

Đáp án môn Sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 chi tiết

Đáp án môn Sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chi tiết

Bấm F5 liên tục để cập nhật đề thi và đáp án mới nhất

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 201

81.A82.B83.A84.C85.D86.D87.A88.D89.C90.C
91.B92.B93.B94.C95.C96.C97.A98.B99.B100.B
101.A102.D103.B104.B105.A106.B107.A108.B109.110.
111.112.113.A114.C115.D116.A117.C118.D119.C120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 202

81.D82.D83.C84.A85.B86.C87.A88.B89.C90.D
91.D92.D93.C94.D95.C96.B97.A98.B99.B100.D
101.A102.D103.D104.A105.A106.C107.D108.D109.B110.C
111.A112.C113.C114.A115.A116.117.A118.119.C120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 203

81.C82.C83.D84.D85.A86.C87.B88.D89.D90.A
91.C92.A93.D94.A95.D96.C97.B98.B99.D100.D
101.B102.D103.B104.B105.D106.B107.C108.C109.B110.D
111.B112.A113.D114.A115.B116.D117.B118.C119.C120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 204

81.C82.A83.A84.C85.D86.C87.A88.B89.D90.D
91.D92.A93.C94.D95.B96.C97.A98.A99.C100.C
101.A102.A103.C104.D105.B106.D107.B108.B109.A110.B
111.A112.A113.D114.C115.B116.C117.A118.B119.A120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 205 

81.D82.D83.C84.B85.C86.C87.B88.D89.A90.A
91.B92.D93.D94.A95.C96.A97.D98.C99.B100.B
101.A102.C103.A104.C105.A106.C107.C108.B109.D110.B
111.B112.C113.C114.D115.A116.B117.B118.B119.B120.D

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 206 

81.B82.D83.A84.C85.C86.B87.B88.A89.A90.A
91.B92.D93.D94.A95.D96.C97.A98.D99.C100.A
101.D102.B103.B104.A105.D106.B107.B108.D109.A110.D
111.B112.D113.B114.B115.B116.A117.B118.D119.B120.B

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 207

81.A82.C83.A84.C85.D86.D87.C88.B89.A90.C
91.D92.A93.B94.D95.C96.B97.D98.B99.C100.B
101.C102.C103.A104.B105.B106.D107.B108.B109.C110.C
111.A112.D113.C114.B115.D116.D117.C118.D119.C120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 208

81.B82.B83.B84.C85.B86.D87.A88.C89.B90.D
91.B92.B93.C94.D95.C96.D97.A98.A99.D100.A
101.C102.A103.C104.B105.B106.A107.D108.D109.D110.A
111.A112.A113.A114.B115.A116.A117.C118.B119.A120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 209

81.A82.D83.D84.C85.A86.D87.B88.C89.C90.C
91.B92.D93.A94.B95.D96.C97.B98.D99.B100.D
101.D102.B103.D104.D105.C106.C107.C108.B109.D110.B
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 210

81.A82.B83.D84.D85.A86.D87.A88.B89.B90.C
91.A92.B93.D94.B95.B96.D97.A98.C99.D100.B
101.C102.B103.C104.A105.A106.C107.D108.C109.A110.B
111.C112.B113.B114.C115.C116.A117.B118.D119.D120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 211

81.C82.B83.D84.B85.D86.D87.B88.C89.C90.D
91.B92.B93.C94.B95.B96.A97.C98.C99.A100.A
101.A102.D103.A104.B105.C106.D107.C108.B109.A110.C
111.C112.D113.D114.B115.C116.A117.D118.A119.C120.D

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 212

81.C82.B83.B84.A85.A86.D87.D88.A89.C90.B
91.A92.C93.D94.B95.A96.B97.A98.D99.B100.C
101.A102.C103.B104.B105.C106.C107.A108.C109.C110.C
111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 213

81.B82.D83.C84.A85.B86.A87.A88.D89.D90.A
91.D92.B93.A94.D95.D96.C97.C98.A99.C100.B
101.B102.C103.A104.A105.A106.C107.B108.C109.D110.A
111.C112.D113.B114.C115.D116.D117.D118.B119.B120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 214

81.A82.C83.A84.A85.C86.D87.A88.D89.B90.A
91.C92.A93.B94.C95.D96.C97.B98.A99.A100.A
101.C102.A103.A104.B105.C106.D107.C108.C109.D110.D
111.A112.B113.B114.D115.A116.D117.B118.B119.C120.B

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 215

81.D82.A83.A84.B85.B86.C87.C88.A89.B90.C
91.C92.B93.D94.A95.D96.C97.D98.C99.C100.C
101.A102.A103.A104.D105.D106.C107.D108.A109.D110.C
111.D112.C113.A114.A115.A116.A117.A118.B119.A120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 216

81.A82.B83.C84.D85.D86.A87.B88.B89.D90.A
91.D92.C93.D94.D95.D96.B97.C98.C99.C100.B
101.C102.C103.B104.C105.C106.B107.D108.A109.D110.B
111.D112.C113.A114.B115.A116.B117.A118.B119.D120.B

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 217

81.A82.C83.B84.D85.A86.C87.D88.B89.C90.C
91.A92.B93.A94.D95.C96.C97.B98.A99.C100.A
101.D102.D103.B104.A105.D106.D107.B108.B109.A110.A
111.C112.A113.D114.B115.B116.C117.B118.B119.B120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 218

81.D82.C83.D84.D85.A86.A87.D88.C89.C90.C
91.B92.A93.B94.D95.B96.A97.B98.A99.B100.A
101.D102.D103.B104.A105.A106.B107.B108.B109.D110.D
111.D112.A113.A114.A115.C116.D117.B118.D119.A120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 219

81.C82.C83.A84.A85.D86.D87.B88.A89.B90.D
91.D92.D93.C94.D95.C96.B97.D98.B99.D100.B
101.B102.D103.C104.A105.B106.C107.C108.D109.A110.B
111.C112.C113.C114.A115.B116.A117.C118.D119.A120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 220

81.C82.D83.B84.A85.C86.B87.D88.C89.B90.A
91.C92.A93.C94.B95.C96.C97.D98.D99.D100.A
101.C102.A103.C104.A105.A106.B107.B108.B109.D110.C
111.B112.B113.B114.C115.D116.C117.D118.D119.B120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 221

81.C82.A83.C84.D85.A86.D87.B88.B89.D90.A
91.C92.D93.C94.D95.C96.C97.A98.A99.B100.D
101.C102.A103.C104.A105.B106.D107.D108.A109.D110.D
111.D112.C113.C114.C115.D116.A117.C118.A119.C120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 222

81.A82.A83.D84.B85.C86.D87.B88.B89.B90.D
91.C92.B93.B94.B95.D96.B97.D98.A99.D100.D
101.B102.B103.A104.D105.B106.C107.C108.C109.A110.D
111.C112.A113.C114.B115.D116.D117.A118.D119.C120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 223

81.A82.A83.D84.A85.D86.C87.A88.B89.D90.B
91.C92.B93.B94.D95.C96.C97.D98.D99.B100.A
101.D102.B103.C104.A105.C106.C107.B108.B109.A110.A
111.D112.D113.A114.C115.B116.B117.B118.D119.A120.D

Đáp án môn Sinh THPT 2022 mã đề 224

81.D82.A83.A84.C85.A86.B87.C88.A89.B90.C
91.B92.C93.B94.D95.A96.B97.A98.C99.B100.C
101.C102.C103.D104.C105.A106.A107.B108.C109.A110.A
111.B112.D113.B114.B115.A116.B117.C118.D119.B120.A

Lưu ý: Nếu tốc độ mạng truy cập của thiết bị bạn quá chậm thì hãy lựa chọn các gói cước 4G Vinaphone giá rẻ theo ngày – tuần – tháng để cải thiện tình trạng trên.

Cấu trúc thi môn Sinh tại kỳ thi THPT quốc gia 2022

Chuyên đềSố lượng câu hỏi
Cơ chế di truyền và biến dị7
Quy luật di truyền12
Di truyền quần thể2
Ứng dụng di truyền học2
Di truyền người1
Tiến hóa5
Sinh thái7
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật2
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật2

Những lời khuyên hữu ích cho những thí sinh dự thi năm 2022

  • Trước nên nên ôn luyện tất cả nội dung ở chương trình lớp 12, sau đó tiếp tục ôn chương trình lớp 11 sau.
  • Tập trung ôn lý thuyết và các bài tập đơn giản để tránh mất điểm ở những câu cơ bản.
  • Đối với những câu khó nên đọc kỹ các dữ kiện, sau đó chia đều nội dung sao cho dễ hiểu nhất.

» Xem thêm: Cách đăng ký gói MAX79V Vina có ngay 9GB data, xem MyTV thỏa mái

Trên đây là chi tiết đáp án sinh thi tốt nghiệp THPT 2022 đầy đủ và chi tiết nhất. Chúc các thí sinh dành được cho mình điểm số cao nhất, vào đúng ngôi trường mình đã mơ ước.

Cu phap dang ky 3G mang VinaPhone

Hỗ trợ và dịch vụ
error: Content is protected !!