Đáp án môn Địa THPT quốc gia 2021 24 mã đề

Sáng nay ngày 8/7/2021 lúc 08 giờ 30 phút tất cả thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 khối Khoa học xã hội sẽ bắt đầu môn thi Địa Lý, thời gian làm bài là 50 phút sau đó tiếp tục thi môn Giáo dục công dân. Cùng tìm hiểu chi tiết đáp án đề thi môn Địa THPT quốc gia 2021 chi tiết bên ngay dưới.

Tin tức liên quan:

Xem đáp án chi tiết môn Địa kỳ thi THPT quốc gia 2021

Đáp án môn Địa Lý thi THPT quốc gia 2021 từng mã đã đề

Tham khảo cấu trúc đề thi môn Địa năm 2021

Cấu trúc đề thi bao gồm 40 câu nằm tất cả trong chương trình lớp 12. Trong đó:

 • Kiến thức địa lý có 21 câu (5.25 điểm)
  • Địa lý tự nhiên
  • Địa lý dân cư
  • Địa lý các ngành Kinh Tế
  • Địa lý các vùng Kinh Tế
 • Kĩ năng Địa lí có 19 câu (4.75 điểm)
  • Atlat
  • Bảng số liệu
  • Biểu đồ

» Bạn có quan tâm: Cách đăng ký 3G Viettel xem tin tức, youtube cả ngày không lo hết data

Đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2021 từng mã đã đề

Bấm F5 liên tục để cập nhật đề thi và đáp án mới nhất

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 301

41. A42.  C43. D44. C45. D46. D47. B48. A49. B50. C
51. D52. B53. B54. C55. C56. B57. B58. C59. B60. A
61. B62. A63. A64. A65. C66. A67. B68. B69. C70. C
71. A72. B73. A74. C75. A76. A77. A78. C79. B80. C

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 302

41. C42. D43. C44.  D45.A46. C47.A48.B49. D50. D
51.B52. C53. C54. C55. B56. B57. C58. A59. B60. A
61. B62. B63.A64.C65. B66.B67.A68. C69. C70. A
71. C72. A73. A74. B75. C76. A77. C78. B79. A80. B

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 303

41.D42.C43.A44. B45. C46. B47. A48. C49. C50. C
51. A52. C53. D54. B55. C56. B57. D58. A59. D60. A
61. D62. C63. A64. C65. A66. A67. C68. D69. C70. C
71. A72. C73. D74. D75. D76. C77. A78. D79. D80. A

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 305

41. C42. D43. D44. A45. A46. C47.C48. B49.A50. D
51.D52. B53. A54. A55. D56. A57. B58. C59. C60. D
61. D62. A63. A64. D65. B66. B67. D68. A69. C70. A
71. C72. C73. B74. B75. A76. A77. C78. D79. B80. C

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 306

41. B42. B43. B44. A45. B46. C47. C48. D49. B50. D
51. C52. C53. C54. C55. B56. A57. B58. D59. A60. B
61. C62. B63. A64. D65. B66. B67. D68. D69. B70. C
71. B72. C73. B74. D75. D76. D77. C78. C79. D80. D

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 307

41. B42. B43. C44. A45. D46. A47. C48. A49. A50. B
51. B52. D53. D54. B55. A56. D57. C58. D59. B60. A
61. A62. A63. C64. C65. A66. B67. C68. D69. C70. D
71. C72. D73. C74. D75. D76. C77. C78. A79. B80. A

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 308

41. C42. B43. A44. C45. C46. A47. C48. A49. C50. C
51. A52. A53. B54. A55. D56. A57. A58. B59. D60. C
61. D62. B63. B64. B65.D66. D67. C68.D69. D70. C
71. D72. B73. B74. D75.D76.B77. B78. C79.B80. B

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 309

41. C42. B43. A44. B45. A46. D47. C48. D49. C50. C
51. D52. A53. C54. D55. B56. D57. B58. B59. A60. A
61. D62. A63. B64. D65. A66. C67. A68. C69. C70. B
71. B72. B73. A74. C75. C76. D77. D78. A79. B80. D

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 310

41. B42. C43. C44. A45. A46. D47. D48. B49.B50. B
51.A52. C53.D54. D55. C56. C57. C58.A59. D60. A
61. A62. C63.D64.D65. A66.A67. A68. D69. C70. C
71. A72. D73. A74. D75. C76. A77. A78.A79.B80.A

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 311

41. A42.B43.C44.A45.A46. C47.C48. D49.B50. B
51.D52. B53.A54. B55.D56.C57. B58. B59.B60. A
61.C62.C63.B64.A65.B66.D67.A68. B69.D70. D
71. A72. C73.D74.C75.A76.D77.D78. A79. D80. C

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 312

41.A42. D43. B44.  C45. C46. D47. C48. D49. B50. B
51.C52. D53. B54. C55. C56. B57. C58. C59. D60. C
61. D62. D63. A64. B65. A66. A67. A68. B69. D70. A
71. D72. B73. B74. D75. B76. A77. C78. B79. D80. A

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 313

41. A42. C43. C44. B45. A46. C47. D48. D49. D50. A
51. A52. C53. C54. A55. D56. C57. B58. D59. B60. D
61. C62. B63. D64. D65. A66. B67. B68. C69. B70. D
71. C72. A73. B74. A75. B76. D77. B78. A79. D80. C

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 314

41. D42. B43.D44. D45.B46. D47. C48. D49. C50. C
51. A52. D53. B54. D55. C56. A57. A58. D59. B60. A
61. B62. A63. C64. C65. D66. A67. C68. A69. C70. B
71. D72. D73. B74. A75. B76. C77. A78. B79. A80. C

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 315

41. C42.C43. C44. B45. C46. B47. C48. C49. D50. A
51. B52. A53. C54. B55. C56. A57. B58. D59. A60. D
61. D62. C63. B64. A65. A66. B67. A68. A69. D70. B
71. D72. B73. C74. D75. A76. A77. A78. A79. B80. D

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 316

41. A42. B43.C44. D45. C46. D47. B48. A49. B50. B
51. A52. D53. A54. B55. C56. D57. C58. C59. D60. A
61. D62. D63. D64. C65. D66. A67.68. C69. A70. B
71. D72. C73. C74. B75. C76. B77. A78. D79. C80. C

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 317

41. D42. B43. D44. D45. B46. D47. B48. D49.C50. B
51.A52. A53. A54. D55. C56. B57. A58.B59. A60. D
61. D62. D63. A64. A65.D66.B67. B68. D69. C70. D
71. C72. D73. A74. A75. C76.A77.A78.D79.D80.B

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 318

41. C

42. C

43. C

44. D

45. B

46. D

47. A

48. D

49. B

50. A

51. A

52. B

53. D

54. C

55. D

56. C

57. D

58. C

59. B

60. B

61. D

62. D

63. A

64. D

65. C

66. A

67. A

68. B

69. B

70. D

71. C

72. C

73. A

74. C

75. A

76. B

77. D

78. B

79. A

80. A

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 319

41. B42. C43. D44. A45. A46. A47. D48. B49. A50. D
51. C52. A53. C54. D55. A56. D57. C58. B59. C60. B
61. C62. C63. A64. A65. D66. A67. B68. D69. B70. A
71. C72. C73. D74. B75. B76. B77. A78. D79. C80. D

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 320

41. B42. A43. D44. A45. A46. A47. D48. C49. D50. B
51. B52. C53. D54. C55. B56. B57. D58. D59. B60. C
61. A62. C63. D64. D65. A66. A67. B68. D69. D70. A
71. C72. C73. C74. C75. C76. A77. C78. C79. A80. C

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 321

41. D42.B43.D44. A45. C46. B47.B48. C49. C50. D
51. B52. A53. C54. A55. D56. D57.C58. D59. B60. C
61. C62. A63. D64. D65. B66. B67. D68. B69. D70. B
71. C72. C73. B74. D75. C76. D77. B78. B79. D80.C

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 322

41. C42. D43. D44.B45.B46. D47. C48. D49. B50. B
51.A52. B53. C54. A55.B56. A57. A58. C59. A60. D
61.A62. D63. A64. B65. C66. C67. B68.C69.C70. D
71. B72. B73. D74. A75. D76. A77. A78. D79. C80. C

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 323

41. B42. C43. D44. B45. C46. A47. A48. C49. A50. A
51. A52. D53. C54. D55. A56. A57. B58. C59. B60. B
61. D62. D63. C64. C65. A66. C67. D68. B69. C70. A
71. A72. B73. B74. D75. C76. A77. B78. C79. C80. D

Đáp án môn Địa THPT 2021 – Mã đề 324

41. D42. C43.D44. A45. B46. A47. A48. B49. C50. C
51.D52.C53. A54.B55. B56. C57. D58. A59. A60. B
61. D62.D63. D64. A65. C66. D67. B68. D69. D70. C
71. A72.A73.C74.C75.A76. D77. C78.C79. B80. B

Lưu ý: Nếu tốc độ mạng truy cập của thiết bị bạn quá chậm thì hãy lựa chọn các gói cước 4G Viettel giá rẻ theo ngày – tuần – tháng để cải thiện tình trạng trên.

Thí sinh nên: Đăng ký gói MI2K Viettel nhận ngay 50MB, xem điểm không lo bị lag

Những lưu ý khi thi môn Địa lý mà các thí sinh nên nắm

 • Đề thi không có câu hỏi kiểm tra số liệu hay đi vào quá chi tiết, mà chủ yếu là kiểm tra đặc trưng của các đối tượng địa lí và mức độ thông hiểu của học sinh. Để làm bài hiệu quả, các em cần có kế hoạch và phương pháp học cụ thể, đúng trọng tâm, bám sát kiến thức cơ bản
 • Kĩ năng thực hành Địa lí có điểm số cao và dễ lấy điểm, học sinh nên chú trọng phần này: cụ thể là rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat, nhận xét biểu đồ, bảng số liệu và nhận dạng biểu đồ.
 • Địa lý là một trong những môn học dễ đạt điểm tốt nếu biết cách học phù hợp. Đối với các bạn học sinh lựa chọn môn học này cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT, hãy làm thử nhiều đề và kết hợp giữa học trên lớp với học online để đánh giá được mức điểm của mình và rèn luyện các kĩ năng tốt nhất.

» Tìm hiểu: Nhận ngay 30GB, xem TikTok free khi đăng ký gói ST90K Viettel 90K/ tháng

Như vậy, đáp án môn Địa THPT 2021 đã được Dichvudidong.vn cập nhật chi tiết ngay bên trên, các thí sinh và phụ huynh nhanh chóng cập nhật và chia sẻ cho bạn bè link đáp án này để cùng xem ngay khi môn thi kết thúc nhé!

Cu phap dang ky 3G mang VinaPhone